Veřejný závazek odlehčovací služby

Naše poslání aneb proč jsme tady:
naším posláním je na přechodnou dobu poskytovat pobytové sociální služby seniorům včetně seniorů s demencí, kterým jinak poskytuje podporu, pomoc a péči rodina či jiná osoba blízká v jejich domácnosti. Pečujícím je tak zároveň umožněn nezbytný odpočinek.
Komu je naše služba určena:
seniorům zejména od 60 let věku včetně seniorů s demencí, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně u nich byla prokázána vazba na Královéhradecký kraj, a kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby, která je jim jinak zajišťována rodinnými příslušníky, jinými osobami blízkými.
Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout, pokud:
  • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (náš odborný personál umí zajistit kvalitní službu pouze těm klientům, kterým je naše služba určena. Pokud zájemce požaduje jinou službu a má jiné potřeby, nemůžeme mu, bohužel, vyjít vstříc)
  • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá (v tuto chvíli je zájemce zařazen do evidence, ovšem na volné místo musí nějakou dobu vyčkat)
  • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby
  • jsme již zájemci v naší službě vypověděli smlouvu z toho důvodu, že porušoval povinnosti, které mu vyplývaly ze smlouvy (v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí)
Co je pro nás důležité:
  • PRÁVA – dodržování práv (zachování soukromí, informace o klientech a od klientů jsou chráněny proti zneužití, klient má právo: na podání stížnosti, ale i na poděkování, na svobodný pohyb, vlastnit majetek, na přiměřené riziko – režim v tomto domově je přizpůsoben specifickým potřebám klientů – přesto se jedná o otevřené zařízení)
  • PŘÍSTUP – individuální přístup (ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti; podporují klientovu soběstačnost zejména v běžných činnostech jako je hygiena, přijímání stravy, oblékání, kontakt s rodinou, přáteli, ostatními klienty apod., ovšem pokud zdravotní stav tuto podporu a pomoc vylučuje, poskytují pracovníci důstojnou péči)
  • PRACOVNÍCI – zajištění odborné vzdělanosti a kvalifikovanosti pracovníků (pracovníci znají potřeby klientů a dokáží je podporovat a pomáhat jim v jejich naplňování; zajímá je, co klient prožívá, jak se cítí, jaké postupy jsou v jeho zájmu – v případě, že se odlišují zájmy, přání rodiny se zájmy, přáními klienta, je pro nás prvořadé, co si přeje KLIENT)
Snažíme se o:
  • umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě
  • poskytování sociální služby odborně vzdělaným personálem
  • prohlubování a zdokonalování „Standardů kvality sociálních služeb“ v praxi
 Aktualizace veřejného závazku k 1. 6. 2015