Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je finanční dávka, kterou stát přispívá lidem pro zajištění pomoci ve chvíli, kdy nejsou schopni se sami o sebe zcela postarat (přesné podmínky stanovuje § 7 zákona o sociálních službách).

Podrobná kritéria stanoví zákon, posuzuje se oblast mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Pokud žádáte o příspěvek na péči, k Žádosti o příspěvek na péči je potřeba přiložit také Oznámení o poskytovateli pomoci. Po podání žádosti na příslušnou pobočku Úřadu práce u Vás sociální pracovník provede sociální šetření. Poté lékař lékařské posudkové služby stanoví stupeň závislosti. Nakonec sociální pracovník vydá rozhodnutí, ve kterém příspěvek na péči buď přizná, nepřizná, potvrdí dosavadní výši, zvýší či odejme (to v případech, kdy příjemce přestane splňovat podmínky).

Pokud již člověk příspěvek pobírá a jeho stav se zhoršil, lze podat Návrh na změnu výše příspěvku.

Výše příspěvku na péči u osoby starší 18 let je následující:

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) nebo 12 800 Kč, pokud příjemce nevyužívá pobytovou sociální službu*
  • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) nebo 19 200 Kč, pokud příjemce nevyužívá pobytovou sociální službu*

* domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

LETÁK na webu úřadu práce ZDE ke stažení.

Příklady užití příspěvku na péči:

  • Pokud budete využívat pobytovou sociální službu jako je domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem, budete hradit úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku.
  • Pokud budete využívat pečovatelskou službu, budete jí hradit ty úkony, které si u ní zajistíte (dovoz obědů, nákup, úklid apod.). Každá pečovatelská služba má svůj ceník.
  • Pokud o Vás pečuje blízká osoba, příspěvek na péči je určen na zajištění péče. Tzn., že z příspěvku můžete hradit této osobě péči o Vás. Po splnění podmínek je pečující osoba účastna zdravotního a důchodového pojištění – více informací poskytne Úřad práce.

Na co není příspěvek určen:

  • Na doplatky za léky, na hrazení výdajů za nájem, elektřinu, na úhradu za ubytování a stravu v domově pro seniory apod.